Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb na webové stránce elektronického obchodu www.magick.cz mezi společností Spiral Energy (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

 1. Obecná ustanovení
 2. Kupní smlouva (objednávka)
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. Dodací podmínky
 6. Cena
 7. Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží
 8. Jak nakládáme s vašimi osobními údaji
 9. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)
 10. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, což je Spiral Energy, patřící Zuzaně Antares, se sídlem Taussigova 15, 615 00 Brno. IČ: 42578141, a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na webové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 5. Seznam zboží na webové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce "Dostupnost" a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 6. Pro prodávajícího je vystavená cena konkrétního zboží závazná.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:
  • e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
  • kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
  • telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.
 2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako "Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky.
 3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
  • dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
  • název a cenu zboží, cenu přepravy,
  • adresu místa doručení zboží spolu s jménem kontaktní osoby.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen:
  • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,
  • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
  • odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod ve českém jazyce, potvrzený záruční list, dodací list a daňový doklad (fakturu).
 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen:
  • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
  • Pozor! V případě nepřevzetí a nezaplacení nákladů na dopravu souhlasí zákazník s uvedením svého jména na Černé listině!
 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

 

5. Dodací podmínky

 1. Zboží je prodáváno podle vystavené nabídky prodávajícího umístěných na internetové stránce e-obchodu Spiral Energy.
 2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 7 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 3. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

 

6. Kupní cena

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu české koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

Při vyřízení objednávky odesíláme mail na vámi uvedenou adresu. O postupu vyřízení se můžete informovat:

 1. ** sledování zásilek program České pošty 
  ** telefon 775 748425 od 11 do 20 hodin každý všední den; nepřijatým hovorům voláme zpět
  ** mailem na rodenica/zavináč/magick/tečka/cz
  Ztrátu oznámení o příchodu zásilky z vaší schránky neakceptujeme proto jako důvod pro vrácení objednaného zboží.
  Nevyzvedne-li si adresát objednávku, požadujeme - podobně jako další malé firmy - uhrazení poštovného a expedičních nákladů. Nebude-li platba za náklady uhrazena do 20 dnů od vrácení zásilky, bude kupující zaveden do seznamu nesolidních zákazníků, který je veřejně přístupný, a v případě záměrného poškození obchodu budeme náhradu škody vymáhat v soudním či exekučním řízení. 

  Zásilky do zahraničí vyřizujeme pouze po platbě předem. 
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH, jako neplátci DPH nevystavujeme daňové doklady.

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím ač kupující zboží nepřevezme.

 

8. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.
 2. ** Data registrovaných zákazníků jsou uchovávána na zabezpečeném serveru. Záznamy o provedených nákupech se po odečtení slevy mažou. Vámi zadané informace opatřené heslem nemůžeme měnit.
  ** Data ostatních zákazníků jsou po dvou měsících automaticky a nevratně smazána.
  Nákupem v našem okultním e-knihkupectví souhlasíte s užitím vašich osobních údajů, jak bylo shora uvedeno.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 4. Změny v osobních údajích může kupující uskutečnit zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.
 5. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o své činnosti a novinkách (ne reklamní zprávy třetích stran) bez předchozí žádosti kupujícího o zaslání takových zpráv.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží dohodnutou v potvrzené objednávce.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu se zákonem 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:
  • kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s tímto textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den.měsíc.rok) č.(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (správné číslo účtu)". Dále kupující uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
  • kupující odešle zboží ve formě pojištěné zásilky, nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.
  • vrácené zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu (např. karty musí být nerozbalené), nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.) a s originálním dokladem o koupi (fakturou). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 15 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět.
 6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

10. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv.
 • Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V Brně, dne 11. 8. 2018

 • Pozor! V případě nepřevzetí a nezaplacení nákladů na dopravu souhlasí zákazník s uvedením svého jména na Černé listině!